Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Knihovní řád

Zveřejněno: 12.10.2022

Knihovní řád Městské knihovny v Bystrém

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

Městská knihovna v Bystrém je základní knihovnou města ve smyslu zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělávání ve městě. Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Úhrada manipulačních, sankčních a případně dalších poplatků je možná ve smyslu zákona 257/2001 Sb. 

Svým čtenářům poskytuje tyto služby:

  • půjčování knih, časopisů a dalších dokumentů
  • rezervace knih
  • bibiograficko-informační služby
  • regionální informační služby
  • meziknihovní výpůjční službu
  • exkurze a vzdělávací lekce pro MŠ a ZŠ
  • besedy, soutěže, kvízy, ankety
  • internet

Článek 2 – Povinnosti čtenářů knihovny

1. Knihovní fond je majetkem města, uživatelé knihovny jsou povinni jej chránit před ztrátou a poškozením.

2. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.

3. Čtenáři jsou povinni zachovávat v knihovně klid a pořádek.

4. Návštěvníci knihovny, uživatelé internetu, jsou povinni se řídit provozním řádem pro užívání internetu, který je přílohou č. 2 tohoto Knihovního řádu.

5. Jestliže čtenář nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit knihovně škodu, ani odpovědnost podle platných předpisů. Právo používat služeb knihovny je možné odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.

Článek 3 – Podmínky přijetí za čtenáře knihovny

1. Čtenářem se může stát:
a) občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat,
b) občan jiného státu, nebo občan bez státní příslušnosti s přechodným pobytem v ČR, který má povolení k trvalému pobytu v ČR, za stejných podmínek jako občan ČR,
c) veřejná instituce.

2. Čtenářem se občan nebo instituce stává zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

3. Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny na dobu, kterou bude čtenářem knihovny.

Článek 4 – Ochrana osobních údajů

4.1 Zpracovávané osobní údaje

1. MěKBy nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem, nebo jeho zástupcem.

2. MěKBy zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem nebo jeho zástupcem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3. MěKBy zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

a) ochrany majetku MěKBy a knihovního fondu,
b) poskytování služeb uživatelům,
c) statistického hodnocení činnosti MěKBy
d) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců,
e) evidence pohledávek a účetních operací,
f) postupu při vyřizování žádosti čtenářů,
g) informování o službách poskytovaných MěKBy,
h) prokázání či zamezení zneužití přístupu na internet k trestné činnosti.

4. Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa trvalého pobytu; v případě cizinců adresa pobytu na území ČR.

5. Údaje podle odst. (4) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

6. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) korespondenční adresa,
b) e-mailová adresa,
c) telefon,
d) akademické tituly.

7. Základní údaje a další údaje zákonného zástupce se zpracovávají ve stejném rozsahu a struktuře jako základní a další údaje čtenáře.

8. Registrovaný čtenář, příp. jeho zákonný zástupce, je povinen oznámit změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně bez zbytečného odkladu.

9. MěKBy využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci, objednávce či upomínání.

10. Údaj o studiu dokládá uživatel platným studijním dokladem nebo potvrzením školy, z něhož je zřejmé, že jde o prezenční formu studia.

11. Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře. Údaje služební jsou zejména údaje o
a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech,
b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky,
c) objednávce knihovní jednotky,
d) rezervaci knihovní jednotky,
e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MěKBy prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

12. Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem, případně zástupcem a MěKBy.

13. Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MěKBy učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MěKBy a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

4.2 Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. MěKBy umožní čtenáři náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených a náhled do údajů vedených v počítačové databázi. Čtenáři též může být poskytnuta kopie dokladů a údaje vytištěné z databáze. 

2. Jsou-li údaje nesprávné, čtenář je povinen sdělit MěKBy údaje správné. Jde-li o základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 7 odst. (4), je čtenář povinen tyto údaje prokázat. E-mailovou adresu, telefon a přihlašovací údaje si může čtenář změnit on-line po přihlášení do svého čtenářského konta.

3. Čtenář, který zjistí, nebo se domnívá, že MěKBy zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MěKBy o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, blokováním nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MěKBy odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Žádost je třeba podávat písemně.

4. Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na knihovnici.

4.3 Uchovávání osobních údajů

1. Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MěKBy uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou:
a) přihláška čtenáře,
b) doklady předložené uživatelem, které odůvodňují jeho žádost, aby MěKBy po něm nežádala smluvní pokutu, odpustila dluh nebo udělila výjimku
c) účetní a právní doklady

2. Písemnosti jsou uchovávány v prostorách knihovny v uzamčené skříňce. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkonů.

3. Osobní údaje uživatele či zákonného zástupce MěKBy uchovává v počítačové databázi.

4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům je chráněn ochranným systémem.

5. MěKBy předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.

4.4 Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

1. MěKBy zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MěKBy vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 

2. Osobní údaje čtenáře MěKBy likviduje, jakmile čtenář písemně nebo osobně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěKBy žádný dluh.

3. Osobní údaje čtenáře MěKBy likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynuly tři roky a zároveň jsou vypořádány dluhy čtenáře vůči MěKBy.

4. MěKBy nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitele MěKBy podle čl. 5 odst. (4) odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.

5. Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře MěKBy likviduje MěKBy spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

6. Pokud je táž osoba zároveň čtenářem a zákonným zástupcem čtenáře, likviduje MěKBy její osobní údaje tehdy, když zanikne poslední z těchto vztahů.

7. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace), pokud od konce posledního registračního období uplynuly tři roky. Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

8. Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MěKBy skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

9. Osobní údaje uživatele studovny jsou anonymizovány rok od konce registračního období.

Článek 5 – Čtenářské průkazy

1. Čtenářský průkaz se vystavuje po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, pasu nebo povolení k pobytu. U institucí bude přihláška ověřena ředitelem.

2. Čtenářská přihláška obsahuje jméno a příjmení, adresu, datum narození, povolání. Tyto osobní údaje slouží k registraci čtenářů a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

3. U dětí do 15 let musí být součástí čtenářské přihlášky podpis alespoň jednoho z rodičů.

4. Platnost čtenářského průkazu je třeba každý rok obnovovat. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen knihovně ihned hlásit. Do nahlášení ztráty průkazu knihovně zodpovídá za jeho případné zneužití a škody tím vzniklé.

5. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu osobních údajů (jméno, adresa).

Článek 6 – Výpůjční řád

1. O zapůjčení díla rozhoduje knihovna a čtenář může mít současně půjčený přiměřený počet dokumentů.

2. Výpůjční lhůta knih, časopisů a jiných dokumentů je 1 měsíc. Výpůjční doba může být prodloužena, požádá-li čtenář před jejich uplynutím a nežádá-li dílo jiný čtenář.

3. Pokud žádá čtenář publikaci vypůjčenou jiným čtenářem, může si ji zamluvit.

4. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Některé dokumenty může dokonce vypůjčit jen prezenčně (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, fond regionální literatury apod.).

5. Čtenář nesmí půjčený dokument půjčovat jiným osobám. Ručí za něj až do doby vrácení a je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém ho převzal. Při výpůjčce si dokument musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit knihovnici, jinak se vystavuje eventuálnímu postihu za jeho poškození.

6. Pokud čtenář nevrátí vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, bude upomínám a uhradí knihovně poplatky za upomínání a náklady spojené s doručením upomínky (viz. Ceník)

7. V případě, že má knihu půjčenou více jak 100 dnů a nevrátí ji (nebo ji nepředloží ke kontrole), není možné uskutečnit další výpůjčku.

8. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude se vracení vymáhat právní cestou a čtenář je povinen zaplatit poplatky s tím spojené.

9. Čtenář je povinen oznámit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady nebo poškození.

10. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat obstarání téhož díla ve stejném vydání, případně v jiném vydání nebo finanční náhradu. Při stanovení výše finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době ztráty nebo poškození. Čtenář uhradí knihovně také poplatek za nové zpracování každého ztraceného nebo poškozeného díla.

11. Jestliže dílo, které čtenář žádá, není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovnice na požádání výpůjčku díla z jiné knihovny podle platné vyhlášky o meziknihovní výpůjční službě. Čtenář hradí náklady s touto službou spojené.

12. Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb., ve znění pozdějších novel.