Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Pravidla používání internetu

Zveřejněno: 11.10.2022

1. Přístup na internet je umožněn všem občanům.

2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

3. Je možné používat pouze stávající software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoli soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows či jiného programového vybavení.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobený jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskosprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz. zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

7. Informace získané při práci s internetem není možné vytisknout. 

8. Uživatel nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tematikou.

9. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

10. Knihovna neodpovídá za obsah informací, za rychlost připojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.

11. Přístup na internet je možné rezervovat ústně nebo telefonicky.

12. Internet v knihovně je zdarma.